ΦΛΩΡΙΝΑ Ενημέρωση από τον Δήμο Φλώρινας για τις προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Ενημέρωση από τον Δήμο Φλώρινας για τις προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

.

.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

Ενημέρωση από τον Δήμο Φλώρινας για τις προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ΚΥΑ 32009/23-05-2020 (ΦΕΚ 1988 Τεύχος Β΄) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος:

O μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ. μ. συνολικής επιτρεπόμενης ωφέλιμης επιφάνειας λειτουργίας. (ΣΩΕΕΛ)
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών δε δύναται να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπεται από την αρχική άδεια λειτουργίας του καταστήματος. (ΣΩΕΕΛ= ΥΕ+ΗΕ)
Η Υπαίθρια επιφάνεια (ΥΕ) είναι το εμβαδό της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος όπου η επιχείρηση δύναται να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα
Η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια (ΗΥ) είναι το εμβαδό εντός του καταστήματος όπου δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.
Η δυνατότητα της χρήσης εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας (ΗΕ) προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου πλάτους(Π) και ύψους(Υ) σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο που δύναται να αφαιρεθούν.
Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός εμπορικού κέντρου εξομοιώνονται, για τους σκοπούς του παρόντος, με ανοικτούς υπαίθριους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των γειτνιαζόντων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Προϋποθέσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε (ΗΕ):
1. To επιτρεπόμενο βάθος (B) που ορίζει την διάσταση κάθετη προς την πλευρά (Π) και ορίζεται ως εξής:
Α) Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 2 μέτρων τότε το βάθος (Β) ορίζεται ως (Β) 1,6 Χ (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π)Χ(Β).(Παράρτημα 1)
Β) Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 1 μέτρου τότε το βάθος (Β) ορίζεται ως (Β) 0,8 Χ (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π)Χ(Β).(Παράρτημα 2)
Γ) Οι ανωτέρω διατάξεις α και β δύναται να λειτουργούν συνδυαστικά σε χώρους με ανοίγματα σε δύο και περισσότερες πλευρές (Παράρτημα 3)
Δ) Τα υποστυλώματα ή οι διακοσμητικές στήλες έως πλάτος 0,5 μέτρου που διακόπτουν την συνέχεια της πλευράς(Π) δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας της πλευράς.
Στην περίπτωση που δύναται να ανοίξει η οροφή του καταστήματος (κινητό προστέγασμα), επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθ’ όλη την επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου.
Επιτρέπεται απόκλιση έως 8% σε κάθε διάσταση.
Ειδικές διατάξεις ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων:
Ορίζονται τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι.
Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.
Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής:
Α) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μέτρου ( Παράρτημα 4)
Β) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μέτρου ( Παράρτημα 5)
Γ) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε καθένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μέτρου ( Παράρτημα 6)

Στα ανωτέρω καταστήματα των οποίων επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ορίζονται ως υποχρεωτικά μέτρα προστασίας και προστατευτικού εξοπλισμού τα αναφερόμενα σύμφωνα με το Παράρτημα 7 της
ΚΥΑ 32009/23-05-2020 (ΦΕΚ 1988 Τεύχος Β΄) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες. Οι αγορανομικοί και υγειονομικοί υπεύθυνοι, καθώς και οι καταναλωτές των ανωτέρω επιχειρήσεων στην εφαρμογή των ανωτέρω προς αποφυγή των κυρώσεων του άρθρου 2 «Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Κυρώσεις» της προαναφερόμενης ΚΥΑ.