ΦΛΩΡΙΝΑ Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας

.

.

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την κατάθεση σφραγισμένων  τεχνικών και οικονομικών προσφορών στα γραφεία του Κέντρου έως 05-11-2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για τμηματικές προμήθειες τροφίμων

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ [ ειδών παντοπωλείου(μόνο τρόφιμα), κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου(ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου], προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (32.525,83)  χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13% και 24% ή τριάντα επτά χιλιάδων (37.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου  των Φ.Π.Α. του Κέντρου κατά το έτος 2020 και κριτήριο κατακύρωσης:

1) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίηση Τιμών του Τμήματος  Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής ενότητας Φλώρινας για το σύνολο των ειδών:

α) Κρεοπωλείου (κρέας νωπό), προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε   (3.195,00) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13%  ή τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (3.610,35) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

β) Κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (990,40) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13%  ή χιλίων εκατόν δεκαπέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (1.119,15) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

γ) Ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα (1.870,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13%  ή δύο χιλιάδων εκατόν δεκατριών ευρώ και δέκα λεπτών (2.113,10) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

δ) Ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (467,80) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13%  ή πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (528,61) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

ε) Οπωροκηπευτικών ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3.693,60) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13%  ή τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (4.173,77) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και

στ) Ελαιολάδου, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων διακοσίων (1.200,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13%  ή χιλίων τριακοσίων πενήντα έξι  (1.356,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

2) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών:

α) Αρτοποιείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.190,50) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13%  ή τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (4.735,27) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β) Παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (16.245,68) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13% και 24% ή δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (18.530,80) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και

γ) Ζαχαροπλαστείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (672,85) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%  ή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (834,33) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50902, 23853-50906, 23853-50907, 23853-20908, στο fax: 23853-50901 και στα e-mails:kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την προκήρυξη στη Διαύγεια

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

Λάζαρος Κ. Παπουτζής