ΦΛΩΡΙΝΑ Ενημέρωση από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΦΛΩ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Ενημέρωση από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΦΛΩ

.

.

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΦΛΩ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΝΦΛΩH Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝΦΛΩ, σε συνέχεια της με αριθ. 03/01.02.2019 και σε εκτέλεση του με αριθ. πρωτ. 3868/28-5-2019 εγγράφου της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 στη συνεδρίασή της στις...
05.06.2019 έλαβε απόφαση 1ης τροποποίησης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Σε εκτέλεση του με αριθ. πρωτ. 5125/16-07-2019 εγγράφου της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 συνεδρίασε στις 01.08.2019 και έλαβε απόφαση 2ης τροποποίησης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (αριθ. απόφασης 20/01.08.2019).
2η τροποποίηση 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
1)      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21 "Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υπό-δράση ΕΥΚΕ"
·         στον Πίνακα της υποδράσης 19.2.3.1 ενσωματώνονται οι παρακάτω ΚΑΔ:
01.6
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.63Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή


01.63.1


Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.63.10

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.63.10.17
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων
10.41.99.02
Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου82.92.10

Υπηρεσίες συσκευασίας
82.92.10.03
Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων
82.92.10.04
Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων
82.92.10.05
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
·         στον Πίνακα της υποδράσης 19.2.2.2 ενσωματώνονται οι παρακάτω ΚΑΔ:
01.6
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.63Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή


01.63.1


Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.63.10

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.63.10.17
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων82.92.10

Υπηρεσίες συσκευασίας
82.92.10.01
Υπηρεσίες εμφιάλωσης οινοπνεύματος
82.92.10.02
Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης
82.92.10.03
Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων
82.92.10.05
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
2)      Προστίθεται σχόλιο στις παρατηρήσεις του πίνακα Υποδράσεων της Πρόσκλησης, Άρθρο 1: "προκηρυσσόμενες υποδράσεις", σελ. 11, Στοιχεία ταυτότητας προκηρυσσόμενων υποδράσεων : «Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση  ή/ και συσκευασία / τυποποίηση  και εμπορία, τότε η αίτηση δύναται να κατατεθεί στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2, ανάλογα με την φύση του προϊόντος».
Προσοχή: Αν η αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας γεωργικών προϊόντων δηλαδή (μόνο αποθήκευση ή ψύξη, η μόνο εμπορία, η μόνο υπηρεσίες), τότε αυτή κατατίθεται στις αντίστοιχες Υποδράσεις που καλύπτουν τους ΚΑΔ εμπορίας και όχι στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2.
3)      Στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων υπομέτρου 19.2  ιδιωτικά έργα  σελίδα  40 διαμορφώνεται ως εξής «Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από  21/ 05 /2019 και ώρα 13:00 έως 20/ 11/2019 και ώρα 15:00.
                                         Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
                                                       Αριστείδης Αριστείδου