ΦΛΩΡΙΝΑ Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς

.

.

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς


ΘΕΜΑ: Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς.


 Έχοντας υπ’ όψη:

Οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’) οφείλουν να προσαρμοσθούν στις διατάξεις της (ημερ. έναρξης ισχύος 08.06.2019). Σε αντίθετη περίπτωση, σφραγίζονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή που χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας .
Ø  Σε περιπτώσεις που ο παιδότοπος εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη σφράγισή του, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. (παρ. 1 άρθρο 13 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’)

Για περαιτέρω πληροφορίες καλείτε τηλεφωνικά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.  2385029646 κ. Νεοκαζιώτη Μαρία  και κ. Γώγου Σοφία.


                                                                     Ο   ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ