ΦΛΩΡΙΝΑ Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή του αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού με την επωνυμία ¨1η Ανάβαση Φλώρινας¨ στις 08 & 09 Ιουνίου 2019. - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή του αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού με την επωνυμία ¨1η Ανάβαση Φλώρινας¨ στις 08 & 09 Ιουνίου 2019.

.

.

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή του αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού με την επωνυμία ¨1η Ανάβαση Φλώρινας¨ στις 08 & 09 Ιουνίου 2019.

«Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή του αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού με την επωνυμία ¨1η Ανάβαση Φλώρινας¨ στις 08 & 09 Ιουνίου 2019.».-
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 -Έχοντας υπόψη:


ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ

1. Τις διατάξεις του Ν. 2696/99 άρθρα 9,10,47 και 52 όπως τροπ. με το Ν.3542/07, «Περί
κύρωσης του Κ.Ο.Κ.» και αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή πραγματοποίηση της εν
θέματι εκδήλωσης.
2. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β από 27-09-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ 3470/ 4-10-2017 – τ.Β΄) «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επί
θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.2696/99 (57- Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με τα άρθρα 44 και 45 του Ν.
3542/2007 (50-Α΄) «Αγώνες στις οδούς και στις πίστες» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17
του Ν. 4275/2014.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ’
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86
(110-Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 Κεφάλαιο Ε΄ του Ν.
4141/2013 (81-Α’).
5. Την υπ’ αριθ. 1259/19/1016110 από 15-05-2019 διαταγή Α.Ε.Α./Δ.Τ.Α., με την οποία μας
στάλθηκε το πρόγραμμα αγώνων O.M.A.E. μηνός Ιουνίου 2019.
6. Το υπ΄αρ. 971/19 από 09-05-2019 και υπ΄αρ. 981/89 από 15-05-2019, έγγραφα της Ο.Μ.Α.Ε.,
με τα οποία χορηγεί την έγκριση του παραπάνω αγώνα, στο αθλητικό σωματείο «ΟΜΙΛΟΥ
ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΦΑΔ)» και δεσμεύεται για την εποπτεία κατά τη λήψη των
ενδεδειγμένων μέτρων από τα αρμόδια όργανά της.
7. Την υπ’ αριθ. 88703 από 31-05-2019 ( Α.Δ.Α.: 9ΥΝΝ7ΛΨ-ΣΑΡ ) Απόφαση της αναπληρώτριας
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας, περί χορήγησης άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, στην
προσωρινά διαμορφωμένη αθλητική εγκατάσταση, κατηγορίας Ζ2, σύμφωνα με
Ν.4479/2017 άρθρο 5, προσθήκη άρθρου 56Β στο Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 39 του Ν. 4603/2019(ΦΕΚ 48/14-03-2019/τ.Α).
8. Την υπ’ αριθ. 2501/18/21-κζ από 03-06-2019 άδεια τέλεσης αγώνα της ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Μ..
9. Την υπ’ αριθ. 6028/19/1075978 από 22-05-2019 αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.
- και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του εν θέματι αγώνα που θα
πραγματοποιηθεί την 08 και 09/06/2019 και κατά τις ώρες 09:30 έως 16:00 από το 9,8 χλμ
μέχρι το 14 χλμ της Ε.Ο.2 Φλώρινας-Καστοριάς-Αλβανικών Συνό
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
- Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από το 6ο χλμ (Ξενοδοχείο ΒΕΛΤΣΗ) μέχρι το 19ο
χλμ (χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας) της Ε.Ο.2 Φλώρινας-Καστοριάς-Αλβανικών Συνόρων,
κατά τις ώρες 09:30΄ έως 16:00΄ της 08 και 09/06/2019 με τις παρακάτω εξαιρέσεις :
i. Κατά τη διάρκεια του service μεταξύ των σκελών του αγώνα θα επιτρέπεται η εναλλάξ
κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της οδού που έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία,
με συνοδεία οχήματος της επιτροπής αγώνα.
ii. Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος που είναι απαραίτητη η κίνηση οχήματος άμεσης
ανάγκης (νοσοκομειακά οχήματα, οχήματα πρώτων βοηθειών και κλινικών, οχήματα της
Ελληνικής Αστυνομίας, των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών, οχήματα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, δασαρχείου, αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρικού δικτύου, υπηρεσιών ύδρευσης
και αποχέτευσης) διακόπτεται υποχρεωτικά ο αγώνας προκειμένου διέλθει το ανωτέρω
όχημα.
 ΑΡΘΡΟ 2ο
- Η παρούσα απόφαση ισχύει για την 08 & 09-06-2019 και κατά τις ώρες 09:30΄ έως 16:00΄ της
κάθε ημέρας.
- Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν
ή να μειωθούν, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες
επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων του Τ.Τ. Φλώρινας.
ΑΡΘΡΟ 3ο

- Με ευθύνη του Ομίλου Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας θα τοποθετηθεί η σήμανση που
υποβλήθηκε με τους πίνακες σήμανσης 1, 2, 3 και αναφέρονται στο (9) σχετικό για την
έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, στα παρακάτω σημεία:
i. Στη διασταύρωση Ε.Ο. Φλώρινας-Κρυσταλλοπηγής και Τραπεζούντος, ώστε να
ενημερώνονται οι οδηγοί που προτίθενται να κινηθούν προς Καστοριά, Αλβανία και την
περιοχή Δήμου Πρεσπών.
ii. Στην Ε.Ο. 2 Φλώρινας-Καστοριάς-Αλβανικών Συνόρων στο ύψος των εστιών ΤΕΙ Φλώρινας.
iii. Σε απόσταση πεντακοσίων (500μ) και εκατό (100μ) μέτρων εκατέρωθεν του τμήματος της
οδού που θα αποκλειστεί.
iv. Στον ανισόπεδο κόμβο της Ν.Ε.Ο. Φλώρινας-Κοζάνης με την Επαρχιακή οδό ΑμυνταίουΚαστοριάς (α/κ κεραμοποιείων), στην κατεύθυνση προς Φλώρινα ώστε οι οδηγοί που θα
κινηθούν προς την Καστοριά και την περιοχή Δήμου Πρεσπών να επιλέξουν έγκαιρα την
προτεινόμενη διαδρομή από τους διοργανωτές του αγώνα, δηλαδή μέσω της Επαρχιακής
Οδού 20 «Αμύνταιο, Αετός, Λέχοβο, Καστοριά».
v. Στον ισόπεδο κόμβο του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού πλησίον του Συνοριακού
Σταθμού Κρυσταλλοπηγής ώστε να ενημερώνονται οι οδηγοί που θα κινηθούν από
Καστοριά και Αλβανία προς την πόλη της Φλώρινας.
vi. Στο 40ο χλμ της Ε.Ο.2 Φλώρινας-Καστοριάς-Αλβανικών Συνόρων (διασταύρωση για
Κρυσταλλοπηγή-Βατοχώρι) ώστε να ενημερώνονται οι οδηγοί που θα κινηθούν από
Καστοριά και Αλβανία προς την πόλη της Φλώρινας.
vii. Στο 31ο χλμ της Ε.Ο.Φλώρινας-Καστοριάς-Αλβανικών Συνόρων (διασταύρωση με την Ε.Ο.
Φλώρινας-Αγίου Γερμανού) ώστε να ενημερώνονται οι οδηγοί που θα κινηθούν από
Καστοριά και την περιοχή Πρεσπών προς την πόλη της Φλώρινας.
viii. Σε επιλεγμένο σημείο του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού και της Ε.Ο.
Καστοριάς – Φλώρινας, πλησίον της πόλης της Καστοριάς ώστε να ενημερώνονται οι
οδηγοί που θα κινηθούν από Καστοριά προς την πόλη της Φλώρινας.
- Η απόφαση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύει από την τοποθέτηση
των πινακίδων οδικής σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις -
σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της οποίας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 4ο
- Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 420 του ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν.2696/99 όπως
τροπ. με Ν.3542/07 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.».-