ΦΛΩΡΙΝΑ Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου για το θάνατο του Δημοσθένη Θεοχαρίδη - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου για το θάνατο του Δημοσθένη Θεοχαρίδη

.

.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου για το θάνατο του Δημοσθένη Θεοχαρίδη

Στο Αμύνταιο, σήμερα 20 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2889/20-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Αγγελος Καραγιαννίδης Σάββας Χαριτίδης Ευθύμιος Ιωάννου Χρήστος Ταμήλιας Αλέξανδρος Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Χατζητιμοθέου Ιωάννης Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη Αβραμίδης Ιωάννης Κουρρή Άννα Νάτσης Ιωάννης Γοράντη Ειρήνη Λάζης Δημήτριος Παπαχρήστου Νικόλαος Βολιώτης Αργύριος Τσαχειρίδης Σπύρος Μπάντης Ιορδάνης Παπαθανασίου Κωνσταντίνος Βεράνη Φωτεινή Μπούτσκου Λεμονιά Καραούλη Αφροδίτη Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Ακριτίδης Βαγγέλης Γεώργου Τρύφων Ταπακαράκης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣΠαρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους και εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Θεοδωρίδη Κων/νο ο οποίος είπε : Με αφορμή το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Δημοσθένη Θεοχαρίδη Βουλευτή Νομού Φλώρινας επί σειρά ετών και διατελέσαντος Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Βορείου Ελλάδος ο οποίος υπηρέτησε τον νομό και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας ως κυβερνητικός παράγοντας από διάφορες θέσεις. Υπηρέτησε δυναμικά την περιοχή μας συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόοδο του τόπου μας. Μεταξύ των παρεμβάσεων του είναι η Αποξήρανση του έλους της Χειμαδίτιδας (1953), η οικονομική ενίσχυση του Συνεταιριστικού Οινοποιείου της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμων Αμυνταίου (1980), η οικονομική εξυγίανση της Ένωσης Αγροτ. Συν/σμων Αμυνταίου (1989) καθώς και άλλες παρεμβάσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους εκφράζουμε την βαθιά οδύνη και θλίψη για τον θάνατο του εξαίρετου συμπολίτη μας που έφυγε από κοντά μας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής στην οικογένεια και στους συγγενείς του μεταστάντος.
Να παραστεί ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος και το δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.
Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του.
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2019.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ