ΦΛΩΡΙΝΑ Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Κέντρου κατά το έτος 2019 - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Κέντρου κατά το έτος 2019

.

.

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Κέντρου κατά το έτος 2019

Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Κέντρου Κοινωνικής ΠρόνοιαςΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την κατάθεση σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών προσφο­ρών στα γραφεία του Κέντρου έως 19-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ για τμηματικές προμήθειες τροφίμων...

[ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου], προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (32.810,85) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% και 24% ή τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2019 και κριτήριο κατακύρωσης:

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο των ειδών:
α) Κρεοπωλείου (κρέας νωπό), προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και πενήντα λεπτών (3.700,50) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τεσσάρων χιλιάδων εκατό ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (4.181,57) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

β) Κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίων διακοσίων σαράντα έξι (1.246,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή χιλίων τετρακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1.407,98) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

γ) Ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα (1.870,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή δύο χιλιάδων εκατό δέκα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (2.113,10) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

δ) Ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (467,80) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (528,61) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

ε) Οπωροκηπευτικών ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3.693,60) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τεσσάρων χιλιάδων εκατό εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (4.173,77) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και

στ) Ελαιολάδου, προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.834,80) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή δύο χιλιάδων εβδομήντα τριών και τριάντα δύο λεπτών (2.073,32) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών:
α) Αρτοποιείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (3.977,40) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (4.494,46) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

β) Παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (15.334,70) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% και 24% ή δέκα οκτώ χιλιάδων εκατό ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (18.193,45) συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α και

γ) Ζαχαροπλαστείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (672,85) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (834,33) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών.

Δείτε εδώ την ανάρτηση στο Διαύγεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία  του Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50902, 23853-50907, στο fax 23853-50901 και στα e-mails: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

Λάζαρος K. Παπουτζής