ΦΛΩΡΙΝΑ Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «αντικατάσταση σηματοδοτών» - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «αντικατάσταση σηματοδοτών»

.

.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «αντικατάσταση σηματοδοτών»

Αποτέλεσμα εικόνας για αντικατάσταση ÏƒÎ·Î¼Î±Ï„Î¿Î´Î¿Ï„ÏŽÎ½Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
β) Την υπ’ αριθ. οικ. 35599 από 02-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΩΩΟΡ1Γ-5Ε7) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, έγκρισης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.

γ)Την υπ’ αριθ. 55001/1416 από 30-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΧΖΦ7ΛΨ-ΛΩΤ) απόφαση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, με την τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και τα τυπικά σχέδια εργοταξιακής ρύθμισης-σήμανσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.

δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Εγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

ε) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Εγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την εκτέλεση του εν θέματι έργου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1

Με τα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά, εγκρίθηκαν εγκρίθηκαν τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017» στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων» για το χρονικό διάστημα από την έκδοση απόφασης μέχρι 08-07-2018 στα παρακάτω σημεία:

Α. Κόμβος Βεύη 1

(διασταύρωση Ε.Ο. 3 με επαρχιακή οδό για Βεύη και επαρχιακή οδό για Κλειδί) επί της Ε.Ο. 3 Πτολεμαΐδα – Φλώρινα.


Α/Α Χιλιομετρική θέση Είδος εργασίας Προτεινόμενο μέτρο Χρονοδιάγραμμα
1 17+000 Εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων παλιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων σηματοδότησης Στένωση λωρίδας Έναρξη Λήξη
01-03-2018 08-07-2018
Διάρκεια ισχύος του μέτρου
Δύο(2)εργάσιμες ημέρες
Όπου αρχή χιλιομέτρησης ΧΘ: 0+000 ο Κόμβος Παραβεγορίτιδας. Στο σημείο του κόμβου υπάρχουν από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση σε όλες τις διευθύνσεις με ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης επί του κύριου άξονα διέλευσης οχημάτων.
Β.Κόμβος Βεύη 2
(σιδηροδρομικός σταθμός Βεύης) στη διασταύρωση της Ε.Ο. 3 με την Ν.Ε.Ο 3 προς Φλώρινα.

Α/Α Χιλιομετρική θέση Είδος εργασίας Προτεινόμενο μέτρο Χρονοδιάγραμμα
1 19+500 Εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων παλιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων σηματοδότησης Στένωση λωρίδας Έναρξη Λήξη
01-03-2018 08-07-2018
Διάρκεια ισχύος του μέτρου
Δύο(2)εργάσιμες ημέρες
Όπου αρχή χιλιομέτρησης ΧΘ: 0+000 ο Κόμβος Παραβεγορίτιδας. Στο σημείο του κόμβου υπάρχουν από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση σε όλες τις διευθύνσεις με ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης επί του κύριου άξονα διέλευσης οχημάτων.
ΑΡΘΡΟ 2ο

Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική απόφαση, η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και ο ανάδοχος του έργου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αντικατάσταση σηματοδοτών 2017 στα προαναφερόμενα σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ. οφείλουν:

α) Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές και να τοποθετήσουν και να συντηρούν τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης μεγάλου μεγέθους, φανούς, αντανακλαστικά προστατευτικά πλαίσια κλπ καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οριστούν στην εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ., την «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003) και των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).

β) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν, να προβούν άμεσα σε αίτημα τροποποίησής της.

γ) Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να ενημερώνει το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας τουλάχιστο μία (1) ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών για το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών.

δ) Να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπουδήποτε αλλού.

ε) Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε από την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

στ) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα)

ζ) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ύστερα από τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εκδίδει τη σχετική απόφαση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, εφαρμογή του σχεδίου 2.2.1 «Στένωση λωρίδας σε οδό με σημαντική κυκλοφορία» σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια μικρής διάρκειας με μέγιστη ζώνη εργοταξίου 50m σύμφωνα με την ανωτέρω (ε) σχετική, για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017» στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την προϋπόθεση ο ανάδοχος του έργου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.»να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (επιβλέπουσα υπηρεσία) για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στα προαναφερόμενα τμήματα της εθνική οδό 3 Φλώρινας-Κοζάνης και εφόσον τηρεί τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος και τις ανωτέρω (β), (ν), (δ) και (ε) αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (Άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.) και εφόσον έχει τοποθετηθεί η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.
Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 08-07-2018.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής