ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

.

.

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ἀγαπητοί μου.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ καὶ πάλι, μὲ τὴν χάρι καὶ τὴν μακροθυμία τοῦ Κυρίου μας, στὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς ἐνανθρωπήσεώς του ἀνάμεσά μας. «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί». Ὅ,τι δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ φαντασθῆ καὶ νὰ ζητήση ὁ ἄνθρωπος, τὸ σχεδίασε καὶ τὸ πραγματοποίησε ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. «Τὰ πάντα προσίεται - ὅλα τὰ μηχανεύθηκε - γιὰ νὰ σώση τὸν ἄνθρωπο».

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
Συμμετέχουμε κι ἐμεῖς σήμερα σαὐτὸ τὸ διαρκὲς «σήμερα» τῶν γεγονότων τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας. «Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται, Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου». «Σήμερον Ἄγγελοι τὸ βρέφος τὸ τεχθὲν θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι».
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶναι ἡ πανήγυρί μας. Αὐτὸ γιορτάζουμε σήμερα. «Τὸν ἐρχομὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ κατοικήσουμε ἐμεῖς κοντὰ στὸν Θεό, ἢ μᾶλλον νὰ ἐπανέλθουμε ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ἐξορισθήκαμε, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε οἰκειότερα».
ΜΕΣΑ σαὐτὴν τὴν περίοδο ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἐντάσσει καὶ τὴν πρωτοχρονιά, ὅπως καὶ τὴν γιορτὴ τῶν Θεοφανείων. Μὲ μιὰ λέξι ὀνομάζει ὅλες αὐτὲς τὶς γιορτὲς Δωδεκαήμερο. Ἀκόμη καὶ στὴν πρωτοχρονιά, ποὺ εἶναι κρατικὴ γιορτή, ἡ Ἐκκλησία προσδίδει πνευματικὸ νόημα, γιὰ νὰ ὠφελῆται ὁ ἄνθρωπος. Ὁ χρόνος δὲν δίδεται γιὰ ἀλόγιστη σπατάλη. Δὲν εἴμαστε ἀφεντικὰ τοῦ χρόνου, ἀλλὰ διαχειριστές του. Διότι καὶ αὐτὸς εἶναι δῶρο Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀπώτερο στόχο τὸν ἁγιασμό του. Ὁ ἄνθρωπος ζῆ καὶ δρᾶ μέσα στὰ ὅρια τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς του καὶ μακάρι τὰ ἔργα του νὰ εἶναι ἐν Κυρίῳ. Ἔτσι γίνεται ἡ καλλίτερη ἐπένδυσι καὶ ἀξιοποίησί του. Εἴθε καὶ ὁ  καινούργιος χρόνος 2018 νὰ μᾶς φέρη πιὸ κοντὰ στὸν Θεό, διότι μόνο ἔτσι θὰ ἔλθουμε πραγματικὰ καὶ πιὸ κοντὰ στὸν συνάνθρωπό μας.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ σταθμὸς τῶν μεγάλων ἑορτῶν εἶναι τὰ ἅγια Θεοφάνεια. Ἐδῶ πλέον ἔχουμε τὴν φανέρωσι τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτὸ ποὺ ἔλειπε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους σοφούς μας γιαὐτὸ καὶ λάτρευαν τὰ εἴδωλα, τὴν κτίσι καὶ ὄχι τὸν Κτίστη. Μὲ τὸ Φῶς τῆς θεογνωσίας φθάνει ὁ ἄνθρωπος καὶ στὴν πραγματικὴ γνῶσι τοῦ ἑαυτοῦ του.
Ἀγαπητοί μου. Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις εὔχομαι σὲ ὅλους Καλὰ Χριστούγεννα, εὐλογημένο τὸν καινούργιο χρόνο καὶ τὸ Φῶς καὶ ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Θεοφανείων νὰ μᾶς δείχνουν τὸ τὶ πρέπει καὶ τὸ τὶ δὲν πρέπει νὰ κάνουμε στὴ ζωή μας.

Μετὰ πατρικῶν καὶ ἑορτίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ