ΦΛΩΡΙΝΑ Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού επιπέδου, Β' Περιόδου 2016 - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού επιπέδου, Β' Περιόδου 2016

.

.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού επιπέδου, Β' Περιόδου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης » .


2. Το Π.Δ. 146 /2010 (ΦΕΚ 239 Α') «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας »
3. Την αριθ. 38200 / 1136 / 11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β') απόφαση του Υπουργού Υποδομών - Μεταφορών & Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου »
4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 16046/425/Φ.310/02-03-2012 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών.
5. Την με αρ.πρωτ. 145575/724526-10-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
Αποφασίζουμε
1. Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού επιπέδου.
2. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με χρήση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) για την εξέταση των Ραδιοερασιτεχνών, στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
3. Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η 19-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης η 09:00 π.μ
4. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μέχρι τις 09-12-2016 ημέρα Παρασκευή.

ΑΔΑ: 78ΛΡ7ΛΨ-Β3Θ
5. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόμου από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /07-06-2010) και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Θεόδωρος Καρυπίδης
Εσωτερική Διανομή
1. Χρον. Αρχείο + Οικ. φακ.
2. Πίνακας Ανακοινώσεων
Πίνακας Αποδεκτών
1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Τμήμα Προδιαγραφών & Ηλεκτρ. Εφαρμογών
2. Ραδιολέσχη Φλώρινας
3. Μέλη επιτροπής εξετάσεων
4. Γραφείο Τύπου ΠΕ Φλώρινας