ΦΛΩΡΙΝΑ Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

.

.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 09 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2/2015 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας κα Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Έκδοση Εγγυητικής  Επιστολής Καλής Εκτέλεσης».
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης
Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
2. «Παράταση χρόνου υλοτομίας των δασοσυστάδων 1ζ  του δημοτικού δασοκτήματος Ακρίτα και 2γ του
δημοτικού δασοκτήματος Πολυποτάμου».
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
3. «Προσωρινή παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση παλαιού Γυμνασίου Βεύης» με Ανάδοχο την εταιρία
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ, προϋπολογισμού 1.343.697,47 €, συμβατικής δαπάνης 776.886,88 € και τελικής
δαπάνης 727.781,98 € μαζί με το Φ.Π.Α.»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας
Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Παράταση παράδοσης του 3ου παραδοτέου “Β' φάση ΣΔΑΕ Δήμου Φλώρινας” της ενθέματης σύμβασης
παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας από
εξωτερικούς ειδικούς για την υλοποίηση των παραδοτέων “4.1.1 – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Δημοτικών
Κτηρίων Φλώρινας” και “4.2.1 – Σχέδιο δράσης Αεοφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμετοχή στο
«Σύμφωνο των Δημάρχων»”
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας
Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας για έργα άνω των 1.000.000,00 € και έως του 1.000.000,00€ για το έτος του 2016, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014».
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντωνίου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση της με αριθμό 01/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση της με αριθμό 02/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με  γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
 Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
11. «Έγκριση της με αριθμό 03/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με  έγκριση της με αριθμό 01/2016 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σχετικά με έγκριση της με αριθμ. 1/2016 απόφασης Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τον κανονισμό άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
     κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
2)  Βουλευτή ΝΔ,
     κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3)  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                                 ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ
4)  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο
5)  Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος                                      
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
6)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη
7)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
9)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
10)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
11) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας