ΦΛΩΡΙΝΑ Ποιοι μαθητές των ΕΠΑΛ εντάσσονται στους κατ΄ιδίαν διδαχθέντες - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Ποιοι μαθητές των ΕΠΑΛ εντάσσονται στους κατ΄ιδίαν διδαχθέντες

.

.

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ποιοι μαθητές των ΕΠΑΛ εντάσσονται στους κατ΄ιδίαν διδαχθέντες

Σύμφωνα με την 141641/Γ2/8-9-2014, ΦΕΚ 2470/τ.Β./2014 υπουργική απόφαση «Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» και το άρθρο 13 καθορίζεται ποιες κατηγορίες μαθητών δύνανται να ενταχθούν στους «κατ” ιδίαν διδαχθέντες».

Κατηγορίες μαθητών που αδυνατούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ.


1. Οι κατηγορίες μαθητών, για τις οποίες είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράμματος των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων και δύνανται να ενταχθούν στους «κατ” ιδίαν διδαχθέντες» είναι οι εξής:

α. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ε1/550/4.5.1982 (Β` 296), Ε3/96/22.2.1985 (Β` 105), Γ2/3031/22.10.1985 (Β` 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β` 720) αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων λόγω της πάθησης ή της κατάστασής τους.
β. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (124 Α’).

Από τις ανωτέρω κατηγορίες υπάγονται στους «κατ” ιδίαν διδαχθέντες» μόνο οι μαθητές:
(α) της Α` τάξης του ΕΠΑ.Λ. ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού στην οποία φοιτούν

(β) της Β` και Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. που φοιτούν στις ειδικότητες (i) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, (ii) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, (iii) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, του Τομέα Πληροφορικής, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών καθώς και στις ειδικότητες (i) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, (ii) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού, (iii) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης, (iv) Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό, του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

(γ) της Β` και Γ` τάξης του ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού του τομέα Πλοιάρχων και Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Μηχανικών, της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτησή τους, εξαιτίας ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό.

2. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων ισχύουν τα εξής:
α) όταν πρόκειται για λόγους υγείας πρέπει οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτησή τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: ι) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.
β) όταν πρόκειται για παραμονή στο εξωτερικό, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 11 του αρ. 5 της ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β΄ 834) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
(γ) όταν πρόκειται για ανάληψη υπηρεσίας στο εμπορικό ναυτικό, να προσκομίσουν αντίγραφο του Ναυτικού τους φυλλαδίου το οποίο να είναι σε ισχύ και όπου εμφαίνεται η ανάληψη υπηρεσίας κατά το σχολικό έτος φοίτησης.
(δ) όταν πρόκειται για στράτευση, να προσκομίσουν βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι ο μαθητής υπηρετεί στο στρατό.
(ε) όταν πρόκειται για προσωρινή φυλάκιση, να προσκομίσουν βεβαίωση που να πιστοποιεί τη φυλάκισή του.

3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑ.Λ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β` τετραμήνου.

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας | Παπαχαρίσης Σπύρος