ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.

.

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 29 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00΄ μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


 1. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 – 31/12/2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγήτρια κα Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015¨»
Εισηγήτρια κα Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012¨»
Εισηγήτρια κα Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
4. «Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους, για την Επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
5. «Σχετικά με έγκριση της υπ. αριθμ. 125/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον πίνακα οικονομικής  Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου  Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
6. «Αλλαγή χρήσης του με αριθ. 3 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς»
Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας, της  Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και  του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και  Αθλητισμού  Δήμου  Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων»
Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικού - Τακτικοποιητικού πίνακα του έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ¨»                      
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού πίνακα του έργου ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών, πλατειών, συνοικισμών, κτιρίων (τιμητικών διακρίσεων)»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος.12. «Συγκρότηση επιτροπής ορισμού θέσεων περιπτέρων»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος.
13. «Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 362/2014 (ΑΔΑ: ΒΑΖ0ΩΗΙ-3ΓΝ) «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας» σύμφωνα με το Ν. 4307/14(ΦΕΚ 246/15-11-2014 τεύχος Α΄)»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.            
14. «Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση και εκμετάλλευση ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.            

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1)  Βουλευτή ΝΔ       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
2)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
3)  Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                                   ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ
4)  Προϊστάμενο Διοικητικού                                                              
     – Οικονομικού Τμήματος                                      
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                              
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
5)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Νικόλαο Μουρατίδη
6)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
7)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
9)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10)Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας