ΦΛΩΡΙΝΑ Η Μητρόπολη συμμετέχει στο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Η Μητρόπολη συμμετέχει στο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο Φλώρινας

.

.

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Η Μητρόπολη συμμετέχει στο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο Φλώρινας


Ὅλοι, ἀσφαλῶς, ἀναγνωρίζομε τὴν μεγίστη σημασία τῆς ὑγείας ψυχῆς καὶ σώματος γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὅπως ἐπίσης ἀναγνωρίζομε καὶ τιμοῦμε τὸ σπουδαῖο λειτούργημα ποὺ ἐπιτελοῦν οἱ ἰατροὶ κάθε εἰδικότητος, καθὼς ἄλλωστε προτρέπει καὶ τονίζει ἡ Ἁγία Γραφή: «Τίμα ἰατρόν… καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος» (Σοφία Σειρὰχ 38,1), δηλαδὴ τίμα τὸν γιατρό, διότι καὶ αὐτὸν τὸν ἔκαμε ὁ Θεός.Ὡστόσο, ὅλοι γνωρίζομε καὶ τὰ πολλὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ χῶρος τῆς δημοσίας ὑγείας στὴν Πατρίδα μας καὶ εἰδικώτερα στὴν πόλη τῆς Φλωρίνης, ἰδίως κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς γενικευμένης κρίσεως.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, συμπαρατασσόμενοι μὲ τὸν ἀγῶνα τῶν ἰατρῶν καὶ νοσηλευτῶν τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Φλωρίνης, σᾶς προτρέπομε πατρικῶς νὰ συμμετάσχετε ὅλοι στὸ Παμφλωρινιώτικο συλλαλητήριο-συγκέντρωση, στὴν Κεντρικὴ Πλατεῖα τῆς πόλεώς μας, τὴν Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 καὶ ὥρα 7:30 τὸ ἀπόγευμα, προκειμένου νὰ διεκδικήσουμε τὴν στελέχωση τοῦ Νοσοκομείου μας μὲ μόνιμο ἰατρικὸ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικό, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἄμεση χρηματοδότησή του, διότι διαφορετικὰ εἶναι πιὸ ὁρατὸς ἀπὸ ποτὲ ὁ κίνδυνος νὰ ἀναστείλει τὴν λειτουργία του ἐπ᾽ ἀόριστον μὲ δυσάρεστες συνέπειες γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως