ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

.

.

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΦΙΔΗ

Ενημερώνουμε τους σεβαστούς μας πελάτες αλλά και όσους έχουν στην κατοχή τους και οδηγούν οχήματα που πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζονται, ότι από τις 05/05/2014 που τέθηκε σε εφαρμογή  ο Νόμος 4261/2014 με τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ 107 ισχύουν οι παρακάτω αλλαγές«Με το Νόμο 4261/2014 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 107, τεύχος πρώτο, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 5.5.2014, ημέρα δημοσίευσής του στο Φ.Ε.Κ., επέρχονται σημαντικότατες αλλαγές στον Νόμο 489/1976 για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη οχημάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 169 του ανωτέρω Νόμου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολοκλήρου του ασφαλίστρου.

2. Απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή το λήπτη της ασφάλισης πριν την καταβολή ολοκλήρου του ασφαλίστρου.

3. Η ασφάλιση ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
Καταργείται η αυτόματη ανανέωση του ασφαλιστηρίου.
Η ανανέωση είναι δυνατή μόνο με την καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας σύμβασης.
Επομένως από τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και
εφόσον δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο για τη επόμενη ασφαλιστική περίοδο, το όχημα είναι ανασφάλιστο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενημέρωση του ασφαλισμένου.

4. Σε περίπτωση που το όχημα κυκλοφορεί χωρίς έγκυρη ασφάλιση, πέραν των άλλων κυρώσεων, επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων για έξι (6) μήνες, σε περίπτωση δε ατυχήματος αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία (3) χρόνια.
Η επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας γίνεται μετά την πάροδο της περιόδου αφαίρεσης και εφόσον προσκομισθεί ασφαλιστήριο.

5. Η ασφάλιση αποδεικνύεται με την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο πρέπει να αποστέλλεται στον ασφαλισμένο το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου. Στο διάστημα αυτό των πέντε ημερών η ασφάλιση αποδεικνύεται με την απόδειξη καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων.

6. Καταργείται η προσωρινή βεβαίωση ασφάλισης (προσωρινό σήμα).

7. Καταργείται το ειδικό σήμα και η βεβαίωση ασφάλισης.

8. Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική επικοινωνία με τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο αποζημίωσης εναλλακτικά με την επιστολή, τηλεομοιοτυπία και γραπτό μήνυμα στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο.»