ΦΛΩΡΙΝΑ <div style="background:#5CB3FF; padding:5px 8px 5px 8px;"> Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας,στις 10 Σεπτεμβρίου </div> - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας,στις 10 Σεπτεμβρίου

.

.

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας,στις 10 Σεπτεμβρίου

Μετά την από 03-09-2013 επισυναπτόμενη απόφαση της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» με την οποία αποφασίστηκε η διαγραφή του κ. Τραϊανού Ρασάικου του Ηλία από μέλος της και η οποία κοινοποιήθηκε στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, στη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας καθώς και στη γραμματεία του γραφείου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07-06-2010 και την υπ΄ αριθμ. 49/79943/31-12-2008 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ο κ. Τραϊανός Ρασάικος του Ηλία, Δημοτικός Σύμβουλος, δεν εξακολουθεί να είναι μέλος του Προεδρείου.Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07-06-2010, την υπ΄ αριθμ. 41/71351/14-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την υπ΄ αριθμ. 49/79943/31-12-2008 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις κατά το χρονικό διάστημα που δεν έχουν αναδειχθεί όλα τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07-06-2010 και την υπ΄ αριθμ. 41/71351/14-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ο εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις περισσότερες ψήφους, συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε Ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή του Προέδρου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄  σε Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1 «Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας, έως το πέρας της δεύτερης περιόδου της τρέχουσας δημοτικής θητείας».


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1) Βουλευτή ΝΔ                                                                                        
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 3) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                         ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 4) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                              
    – Οικονομικού Τμήματος                                        
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                              
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 5) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
 6) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 7) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
 9) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)
10)Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας