ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

.

.

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤης Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία: Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, Βασ Κων/νου 4 (1ος όροφος) και εκπροσωπείται νομίμως,

Προς:

1.   Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως,
2.   Τον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντα ως εκ της εν λόγω ιδιότητάς του ομοίως.

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας κατά την συνεδρίαση του Γενικού του Συμβουλίου την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης. 

Κύριε Πρόεδρε
        Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Πρώτον: Στις 7/8/2012 –από το Υπουργείο Οικονομικών- εκδόθηκε οδηγία για την εφαρμογή της από 27/7/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, που καθορίζει εκ νέου το ανώτερο όριο αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010 και άμεση εφαρμογή αυτής από 1.9.2012 με ενσωμάτωση μάλιστα στο Ανώτατο Όριο Αποδοχών και τις οικογενειακές παροχές. 
Γνωρίζετε ότι η εργατική νομοθεσία προβλέπει την χορήγηση οικογενειακής παροχής γάμου ύψους 10% επί του βασικού μισθού στους υπαλλήλους εν γένει, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 16 παρ. 1 του Ν 435/1976).
Πέραν της εργατικής νομοθεσίας, η καταβολή των Επιδομάτων Οικογενειακών Βαρών στο τακτικό προσωπικό της επιχείρησης (Ε.Ο.Β), ορίζεται από το άρθρο 8 του ισχύοντος Κ.Κ.Π ΔΕΗ, ενώ το  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι οι οικογενειακές παροχές συνεχίζουν να καταβάλλονται στο τακτικό προσωπικό της επιχείρησης που έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας.
      Δεύτερον : Είναι γνωστό ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων στην επιχείρηση πραγματοποιείται στις 15 (προκαταβολή) και στις 30 (εξόφληση) έκαστου μήνα και αφορά τις τακτικές αποδοχές του τρέχοντος μήνα και την εκκαθάριση των μεταβλητών του προηγούμενου. Στην προκειμένη περίπτωση, παρανόμως εφαρμόσατε το πλαφόν των ανωτάτων ορίων αποδοχών από 1.9.2012 –τόσο για τα Επιδόματα Οικογενειακών Βαρών (ΕΟΒ) όσο και για τις Μεταβλητές αποδοχές- αφού αυτές αφορούν δεδουλευμένα των εργαζομένων, που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Αύγουστο.

Κύριε Πρόεδρε
      Το Σωματείο Ενέργειας ΔΕΗ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨ σας καλεί να ακυρώσετε την  απόφαση εφαρμογής των περικοπών καθώς και να επιστρέψετε τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, με ευθύνη του Σωματείου, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, μηδέ εξαιρουμένων και των απεργιακών κινητοποιήσεων.   
            
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται  να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως, για να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν . Γραμματέας


Γιώργος Αδαμίδης                                     Μάστορας Αθανάσιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
        ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ