ΦΛΩΡΙΝΑ Ο.Α.Ε.Ε.ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Ο.Α.Ε.Ε.ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

.

.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Ο.Α.Ε.Ε.ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών για την ενεργοποίηση του άρθρου 21 ν. 4038/2012 με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν στον Οργανισμό από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.Η ρύθμιση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή και καλούμε τους συναδέλφους που μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Οι όροι της είναι οι κάτωθι:


Πρώτον, κεφαλαιοποιούνται όλες οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31-12-2011, με ελάχιστο ποσό οφειλής τα 2.500 €, στο οποίο περιλαμβάνονται κάθε είδους εισφορές χωρίς τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.


Δεύτερον, η εξόφληση μπορεί να γίνει:


Με εφάπαξ καταβολή ή σε 6 μηνιαίες δόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση διαγράφονται όλα τα πρόστιμα.
Σε 7 έως 10 διμηνιαίες δόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, η έκπτωση επί των προστίμων φτάνει το 75%. Το ελάχιστο ποσό της διμηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 250 €.
Τρίτον, η καταβολή είτε του εφάπαξ ποσού, είτε της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει έως 30-4-2012.


Τέταρτον, η ρύθμιση για να είναι ισχυρή, προϋποθέτει κανονική και τακτική καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο μέλλον.


Στη ρύθμιση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι συνάδελφοι, είτε έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε ενεργή ρύθμιση, είτε όχι, είτε έχουν απολέσει προηγούμενες ρυθμίσεις. Οι συνάδελφοι, που έχουν ενταχθεί σε άλλη ισχύουσα ρύθμιση και επιθυμούν να ενταχθούν στην παρούσα, θα πρέπει στην αίτηση υπαγωγής να αναφέρουν ρητά την επιθυμία τους για διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης και ένταξη στη νέα.


Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται:


Από τη μη καταβολή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης έως 30-4-2012.
Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων. Μεμονωμένες δόσεις που δεν έχουν καταβληθεί μπορούν να εξοφληθούν μέχρι τη τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη επί του ποσού της δόσης.
Από τη μη εξόφληση της ρύθμισης έως τη τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης.
Παρακαλούμε τόσο τις Ομοσπονδίες όσο και τους Συλλόγους να ενημερώσουν άμεσα τους συναδέλφους σε όλη την χώρα, γιατί η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι μόνο μέχρι 31-3-2012.


Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Κορκίδης Γιώργος Καρανίκας