ΦΛΩΡΙΝΑ <div style="background:#3BB9FF; padding:5px 8px 5px 8px;"> ΑΝ.ΚΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ </div> - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΑΝ.ΚΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

.

.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΑΝ.ΚΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.,
που βρίσκονται στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :
1.        Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2010 με τις επί του Ισολογισμού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή και διάθεση των κερδών της χρήσης.
2.        Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ανωτέρω χρήση.
3.        Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.
4.        Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τον από 1-1-2011 και εφεξής χρόνο.
5.        Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011.
6.        Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7.        Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ