ΦΛΩΡΙΝΑ Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου

.

.

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 11 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 5δ, 7β και 7γ του Δημοτικού δάσους Αλώνων»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
2. «Παραλαβή μελέτης ¨Διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Μελίτης Δήμου Φλώρινας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τη διαχειριστική περίοδο 2016-2025¨».
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 123/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Ι΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας».
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας
4. «Ορισμός μελών της επιτροπής ¨Κοσμητεία του κοιμητηριακού μη ενοριακού Ι.Ν. Αναστάσεως Του Κυρίου¨».
 Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου της  διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του  Δήμου Φλώρινας.
5. «Ορισμός μελών της επιτροπής διαχείρισης εσόδων από τη διάθεση κεριών του κοιμητηριακού μη ενοριακού Ι.Ν. Αναστάσεως Του Κυρίου».
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου της  διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του  Δήμου Φλώρινας.
6. «Προσωρινή και οριστική  παραλαβή του έργου ¨Ανάπλαση κτιρίων, χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς έναντι αρχαιολογικού μουσείου¨ με Ανάδοχο την Κ/Ξ ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ-ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ι., προϋπολογισμού 550.000,00 €, συμβατικής δαπάνης 295.453,25 € και τελικής δαπάνης 253.647,80 € μαζί με το Φ.Π.Α.»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Συγκρότηση επιτροπής κληρώσεων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), για το έτος 2019».
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 1ε, 2α,2β, και 5γ του Δημοτικού δάσους Ακρίτα»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
9. «Ακύρωση της υπ. αριθ. 300/2016 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10. «Άνοιγμα άτοκου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Φλώρινας στην Τράπεζα Πειραιώς για την υλοποίηση του έργου CULTURE LANDS».
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 97 του Ν. 4483/17 (ΑΕ103)» - 2η λίστα δικαιούχων αποζημίωσης
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης των εκδηλώσεων του Εορτασμού της 106ης Επετείου Απελευθέρωσης της Φλώρινας καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016».     
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Καταβολή ΣΤ΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 189.800,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας  για το έτος  2018».
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15. «Έγκριση λύσης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει του Συμβουλευτικού Κέντρου Φλώρινας (ΣΚ)».
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16. «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 213/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς "Νέοι Ορίζοντες"».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17. «Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Φλώρινας – Χριστούγεννα 2018».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18. «Επισκέψεις του Δημάρχου Φλώρινας σε ιδρύματα του Δήμου, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 2018».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
20. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 44/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21. «Λήψη απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Φλώρινας» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 45/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).
 Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
22. «Λήψη κανονιστικής απόφασης  σχετικά με έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων στο πρόσωπο ιδιοκτησίας Τ.Κ. του Α. στην περιοχή της Τ.Κ. Σκοπιάς του Δήμου Φλώρινας, επί αγροτικής οδού η οποία συμβάλλει στη δευτερεύουσα επαρχιακή οδό Φλώρινας - Περάσματος» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 49/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
23. «Σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
24. «Επιστημονική έρευνα της αρχιτεκτονικής και της πολεοδόμησης της Φλώρινας - Πόλις Φλώρινα 1912-2012. Η Αρχιτεκτονική και η Πόλη στην πορεία ενός αιώνα».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 73/2018 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην ¨Έγκριση Προϋπολογισμού 2019¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
26. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 74/2018 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην ¨Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, για το έτος 2019¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
27. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 125/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά ¨Ψήφιση  προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγήτρια η κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΕΡΙΔΗΣ