ΦΛΩΡΙΝΑ Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών & Εορδαίας για την ίδρυση καζίνου στη Φλώρινα - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών & Εορδαίας για την ίδρυση καζίνου στη Φλώρινα

.

.
 • Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

  Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών & Εορδαίας για την ίδρυση καζίνου στη Φλώρινα

  Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Φλώρινα 13.1.2018
  Προς
  Τούς Βουλευτές, τον Περιφερειάρχη τους Δημάρχους και τον άγαττημένο Λαό
  της Μητροπολιτικής μας περιφερείας. Αγαπητοί μου.
  Ωσάν νά μήν μας άρκοΰσε ή μάστιγα της κρίσης πού μαστιγώνει τους πάντες επί όχτώ χρόνια.  ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
  Ωσάν νά μήν μας άρκοΰσε ή άνακίνησι του θέματος τον τελευταίο καιρό για την Μακεδονία μας.
  Τις ημέρες αύτές ξύπνησε και πάλι έπειτα άπό νάρκη 25 έτών τό θέμα της λειτουργίας του ΚΑΖΙΝΟ Φλωρίνης. "Εσπευσα λοιπόν καΐ άνέσυρα άπό τό άρχεΐο μου έναν φάκελλο, στον όποιο κατέθετα έπι χρόνια, όποιο δημοσίευμα τοπικής ή πανελλήνιας έφημερίδος είχε σχέσι γενικά με τά ΚΑΖΙΝΟ ή και με τό τής Φλωρίνης. Ακόμη δε ξεφύλισσα καΊ τις άνακοινώσεις τοϋ μακαριστού Γέροντος έπισκόπου π.Αύγουστίνου, άλλά κα! όσα δημοσιεύσαμε έπΙ των ήμερων μου.
  "Αλγος βαρύ καταλαμβάνει τήν ψυχή καθενός πού διαβάζει τις φοβερές επιπτώσεις, ποϋ έχει ή λειτουργία ένός ΚΑΖΙΝΟ. Μεγαλοεπιχειρηματίες σε μιά νύχτα γίνονται πάμπτωχοι. 'Άλλοι αύτοκτονοΰν κρεμασμένοι σέ κάποιο δένδρο του πάρκου τοΰ ΚΑΖΙΝΟ, όπου τζογάρανε. Οικογένειες διαλύονται. Παιδιά μένουν άπό τήν μιά στιγμή στην άλλη χωρίς τά στοιχειώδη γιά τή ζωή τους. 'Άλλος έχασε τό εφάπαξ πού εισέπραξε. "Αλλοι ύπογράφουν δηλώσεις, γιά νά μή γίνονται δεκτοί, άλλά όμως τούς αφήνουν νά περάσουν μέσα με τελικό άποτέλεσμα τήν καταστροφή τους. Εϊναι φοβερός ό άπολογισμός των έπιπτώσεων, πού έχει ή λειτουργία ένός ΚΑΖΙΝΟ έπι τής κοινωνίας.
  Χάρηκα όμως συγχρόνως βλέποντας τήν ύπέροχη άντίδρασι τής τοπικής Εκκλησίας μας με τήν όποία συστρατεύθηκαν όλοι οί κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς και ύπεύθυνοι. Όλοι μέ μπροστάρη τήν Εκκλησία άντέδρασαν σταθερά και είπαμε ΟΧΙ στήν λειτουργία τοΰ ΚΑΖΙΝΟ στη Φλώρινα. Δεν θέλουμε οΰτε τά κέρδη του, οΰτε τις θέσεις έργασίας, οΰτε και τά άντισταθμιστικά όφέλη του. Πώς θά συμμετείχαμε στά έγκαίνια μιας ΔΩΡΕΑΣ του ΚΑΖΙΝΟ Φλωρίνης, όταν τις προηγούμενες μέρες είχαμε κάνει τήν κηδεία ένός νέου, ή ένός οικογενειάρχη πού αύτοκτόνησε έξ αιτίας του;
  Αύτη ή ΔΩΡΕΑ είναι σαν τά τριάκοντα άργύρια του Ιούδα μέ τά
  οποία αγόρασαν τό ΑΚΕΛΔΑΜΑ=χωράφι αίματος.
  ΠΟΙΟΣ άπό τούς ίδοκτήτες, η άπό τούς μετόχους τοϋ ΚΑΖΙΝΟ
  Φλωρίνης θά χαίρονταν, άν ένα παιδί τους έμπλεκε σαύτό κι έχανε
  την περιουσία του, ή τις άλλες επιχειρήσεις του, ή την οικογένεια
  του, ή τέλος και την ζωή του;
  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ.
  Απευθύνομαι μετά πόνου κα! αγάπης σε όλους σας. Νά ύψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας. Νά εξορκιστή ό δαίμονας και νά ξαναπέση σε νάρκη κα! πάλι για άλλα 50 και 100 χρόνια αύτό τό εργαλείο τοΰ διαβόλου. Χωρίς τήν λειτουργία του δεν πάθαμε τίποτα. Είχαμε και ήλιο, και άέρα, και δροσιά, κα! χιόνι, και πάγο, και βροχή, και δλα τά άγαθά της εύλογημένης γής της Φλωρίνης. Γνωρίζουμε τον πόνο γονιών πού τά παιδιά τους φιλοξενούνται σέ διαμερίσματα τοϋ ΚΑΖΙΝΟ Σκοπίων, ένώ οι δουλιές τους πάνε κατά διαβόλου. ΤΕΛΟΣ γιά πολλοστή φορά άπευθυνόμαστε και πάλιν στούς Ιδιοκτήτες και στούς μετόχους τοΰ ΚΑΖΙΝΟ Φλωρίνης. Αγαπητοί μας. Μέ σας και τις οΐκογένειές σας δεν έχουμε καμμιά διαφορά. Μέ τό ΚΑΖΙΝΟ δμως, στο όποιο διαπλέκεται τό όνομά σας, έχουμε μεγάλο πόνο και πίκρα. Γιά τις οίκογένειές σας καΐ τά άλλα ευλογημένα έργα σας εύχόμαστε έκ βάθους ψυχής κάθε εύλογία άπό τον Κύριό μας, πού μας βλέπει όλους. Γιά τό ΚΑΖΙΝΟ όμως έχουμε μόνο μία εύχή. Τό συντομώτερο νά γίνη κομμάτια. -
  +0 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ