ΦΛΩΡΙΝΑ Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών και στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής και Τριανταφυλλιάς - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών και στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής και Τριανταφυλλιάς

.

.
 • Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

  Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών και στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής και Τριανταφυλλιάς

  « Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειμαδίτιδα,
  Ζάζαρη, Πετρών και στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής και Τριανταφυλλιάς του Νομού Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων ».
  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο
  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  Έχοντας υπόψη :  ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ  1. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
  2. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»
  3. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
  4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
  5. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
  6. Την εφαρμογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης »
  7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
  8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για τη διατήρηση των ιχθυο-αποθεμάτων στις τοπικές λίμνες.
  9. α Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Τμήμα Αλιείας Φλώρινας, β. τις αυτοψίες των υπαλλήλων,
  γ. τις μαρτυρίες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων καθώς και
  δ. τις σχετικές εισηγήσεις αλιευτικών συλλόγων και φορέων διαχείρισης για
  απαγορεύσεις αλιείας.
  10. Την διαπίστωση ότι: άμεση συνέπεια της υπερ-αλίευσης και της παράνομης αλιείας είναι η μείωσης των αποθεμάτων ιχθύων. Η συνέχιση της αλόγιστης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αγνοώντας τη βιολογική πραγματικότητα (αναπαραγωγή, είσοδο νεοεισερχόμενων ατόμων στον ιχθυοπληθυσμό) οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των