.

.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός για το έργο «Υ/Σ 150/15kV ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Επέκταση Νο 7 – Ε.Π.Μ.»

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσίευσε την πρόσκληση για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο : Υ/Σ 150/15kV ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Επέκταση Νο 7 – Ε.Π.Μ.,
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή,Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 15.000 ευρώ, ποσό στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το οποίο δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13-12-2016 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα 107, 1ος όροφος, οδός Δυρραχίου 89 και Κηφισού, Αθήνα, ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει ο ΑΔΜΗΕ.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.


ΠΗΓΗ